Psykoterapia ja työnohjaus

Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tutkien, hoitaen ja korjaten käsitellään asiakkaan elämän todellisuutta. Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä oireita ja niihin liittyvää kärsimystä. 

Teen psykoterapiaa moninäkökulmaisesti ratkaisukeskeisen psykoterapian voimavarakeskeisestä viitekehyksestä käsin. Asiakkaillani on myös EMDR-terapian ja psykofyysisten lähestymistapojen mahdollisuus.   

”Löydämme tilaisuutemme unelmistamme ja tavoitteistamme.”

Sue Atchley Ebaugh

EMDR-terapia

”Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) eli silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi (lyhennetysti myös ”silmänliiketerapia”) on Suomessa vuonna 1994 käyttöön otettu ja kohtalaisesti yleistynyt lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto, jota voidaan soveltaa PTSD:n hoidon ohella myös muiden sellaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, joissa traumaattisilla tai dysfunktionaalisilla muistoilla on keskeinen merkitys.”
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito 2020

Otan asiakkaita EMDR-terapiaan, terapiat voivat olla pituudeltaan eri mittaisia esim. 2-10 kertaa, 1,5 tuntia kerrallaan.

Kehoterapeuttiset ja psykofyysiset lähestymistavat

Keho on ensimmäinen selviytymiskeinomme traumaattisissa tilanteissa. Se varastoi trauman kunnes vaaratilanteen käsittely on riittävän turvallista. Purkamaton trauma ja stressi rasittavat kehoa ja mieltä ja uhkaavat hyvinvointia.

Kehoterapeuttiset eli psykofyysiset lähestymistavat tarkoittavat mielen ja kehon yhteyden vahvistamista kuntouttavassa ja hoidollisessa vuorovaikutuksessa. Terapia on sanallisten ja kehollisten vuorovaikutustapojen käyttöä, kokonaisvaltaista. Se on tunteiden ja olotilojen säätelykeinojen opettelua terapeutin kanssa yhdessä säädellen, jota kehomielen havainnointi ja siitä tietoiseksi tuleminen ohjaavat.
Palautuminen esimerkiksi äärimmäisestä stressistä ja traumasta on mahdollista, jos kehon luontaista palautumiskykyä kuunnellaan ja aiemmin käsittämättömät kokemukset huomioidaan sekä integroidaan myös mielen ymmärrykseen.

Kehoterapeuttinen lähestymien sopii lähtökohtaisesti kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan ja tutkimaan kehon viestejä. Psykofyysisyyttä huomioivasta terapiasta saattavat hyötyä esimerkiksi traumatisoituneet ja kehollisesti reagoivat tai oirehtivat asiakkaat.

”Matkalaiset, ei ole olemassa polkua sillä polut syntyvät kävelemällä.”

Antonio Machado

Traumaohjaus

Traumaohjaus (TRE™) on käytännöllinen, kehollisia harjoituksia sisältävä menetelmä, jossa tieto trauman psykofyysisistä syntymekanismeista yhdistyy kehon luonnollisiin keinoihin palautua traumaattisesta stressistä. Psykoterapia-asiakkaille traumaohjaus on mahdollista osana terapiaprosessia.

Käyttämilläni menetelmillä on monikulttuurinen tausta, ne ovat ideologisesti vapaita, eivätkä ne sido asiakkaan arvoja. Työskentelyni on asiakaslähtöistä, kunnioittavaa ja asiakkaan tavoitteita tukevaa.

”Trauman purkaminen helpottaa psykofyysistä läsnäoloa, antaa todellisemman kuvan itsestämme ja mahdollistaa inhimillisen olemassaolon täyden kokemisen.”

David Berceli

Työnohjaus

Kaskipolku toteuttaa asiakaslähtöistä ja voimavaraistavaa työnohjausta. Keskeisiä työskentelyssä toteutuvia käytännöllisiä arvoja ovat moniäänisyys, dialogisuus ja kokonaisvaltaisuus.

Työnohjaus itsessään on ammatillisen kasvun ja kehittymisen väline. Työnohjauksella mahdollistetaan inhimillisiä resursseja työpaikalla ja vaikutetaan toimintaympäristöihin myönteisesti. Työnohjauksen avulla voidaan esimerkiksi tutkia sitä, miten synnyttää ”hyvää tekevää työtä”, miten parantaa vuorovaikutusta ja poistaa työn tekemisen esteitä. Työnohjaus saattaa muiden muassa rikastaa työn tekemisen ”meininkiä”, vahvistaa työntekijöitä tai tuoda yhteisöä työnilon äärelle.

Ohjaus on tavoitteellista toimintaa, jossa keskitytään työstä nousseisiin kysymyksiin ja työn toimivuuteen erilaisia työtilanteita hyödyntäen.
Kaskipolun tavoitteena on toteuttaa voimavaraistavia työnohjaushankkeita, jotka vievät eteenpäin asiakkaan prosesseja, tukevat kokemuksellista oppimista ja joista asiakas saa omien tavoitteittensa mukaisen konkreettisen hyödyn. Työskentelyn tavoitteita ja tuloksellisuutta tarkastellaan työnohjauksen kuluessa.

Saatavilla sekä yksilötyönohjausta että ryhmätyönohjausta.

”Työnohjauksen ja konsultatiivisen koulutuksen avulla luodaan vuorovaikutteisia prosesseja, joiden avulla huolehditaan työntekijöistä niin, että he voimaantuvat työssään ja saavat välineitä luoda itse itselleen tavoitteidensa mukaisen tulevaisuuden..”

Marja Kaskisaari

Psykofyysiset työnohjausryhmät

Kaskipolun erikoisuus on psykofyysiset työnohjausryhmät. Tämä tarkoittaa sitä, että työnohjauksessa tutkittavana olevia teemoja lähestytään myös kehollisina, sisäisten ajatusten ja tunteiden ilmentyminä. Ryhmätyönohjaus on prosessi, jossa työskentely tapahtuu kahteen suuntaan. Siinä yksilön on mahdollista kokea ryhmän tuki ja toisaalta ryhmän on mahdollista jäsentyä uudelleen yksilöiden voimavarojen mukaisesti.

Psykofyysisyyden etuna on, että se lisää tietoisuutta käsiteltävästä asiasta. Se myös helpottaa asian hahmottamista ja tarjoaa tukea esim. silloin kun on kyseessä asia, jonka säätelyyn tarvitaan keinoja.

Työtekijää auttavat omasta ja muiden kokemuksesta oppiminen, rentouden ilmapiirin luominen ja kokemuksen jäsentely jakamalla sitä muille. Ohjauksen avulla luodaan tilaa kokea itseä levosta ja rentoudesta käsin. Työskentely avaa näköalaoja siihen, miten kokemuksen mahdolliset jumit ja stressipaikat jäsentyvät tiedostettuina osaksi oman työn hallintaa ja säätelyä.

Tämä on työntekijän jaksamista ja voimavaroja kokonaisvaltaisesti kuunteleva työnohjauksen muoto mm. sosiaali- ja terveysalan osaajille ja ammattiryhmille, joissa tehdään asiakastyötä. Psykofyysiset keinot voivat auttaa muiden muassa stressinhallinnassa, ammatillisuuden vahvistumisessa ja sijaistraumatisoitumisen torjumisessa. Ryhmässä voidaan esim. työstää ammatti-identiteettiä itseä huomioivampaan ja stressiä hallitsevampaan suuntaan.

Ohjauksen työskentelytapoina ovat itsen kuunteluun johtavat harjoitteet, kehotietoisuudesta oppiminen ja tilan tekeminen tietoiselle hyväksyvälle läsnäololle. Työskentelyn apuvälineinä toimivat laajasti soveltaen kaikki Kaskipolun tavaramerkit: hengityskoulu, shindo-rentoutuminen, psykofyysiset harjoitteet ja trauman purku menetelmät.