Työnohjaus

Työnohjauksella mahdollistetaan inhimillisiä ja taloudellisia resursseja työpaikalla ja vaikutetaan toimintaympäristöihin myönteisesti. Kaskipolun asiakkailla on käytettävissään tutkimuksellista tietoa työelämän taitekohdista sekä käytännön välineitä muutoksen haltuunottoon. Suomen työnohjaajien (STOry) hyväksymä kaksivuotinen työnohjaajakoulutus www.suomentyonohjaajat.fi sekä sosiaali- ja terveysalan asiakastyön ohjaamiseen soveltuvat sosiaalityöntekijän ja psykoterapeutin koulutukset.

 


Yksilötyönohjaus

Työnohjaus itsessään on ammatillisen kasvun ja kehittymisen väline. Työnohjauksessa tutkitaan muiden muassa miten synnyttää ”hyvää tekevää työtä”, parantaa vuorovaikutusta ja poistaa työn tekemisen esteitä. Ohjaus on tavoitteellista toimintaa, jossa keskitytään työstä nousseisiin kysymyksiin ja työn toimivuuteen erilaisia työtilanteita hyödyntäen. Kaskipolku toteuttaa asiakaslähtöistä ja voimavaraistavaa työnohjausta.

Ota yhteyttä »

 


Ryhmätyönohjaus

Kaskipolun tavoitteena on toteuttaa voimavaraistavia työnohjaushankkeita, jotka vievät eteenpäin prosesseja, kokemuksellista oppimista ja joista on konkreettista hyötyä asiakkaille. Keskeisiä työskentelyn muotoja ovat moniäänisyys, dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys. Työnohjaus voi rikastaa työn tekemisen ”meninkiä”, vahvistaa työntekijöitä ja tuoda yhteisöä työnilon äärelle. Työskentelyn tavoitteita ja tuloksellisuutta tarkastellaan työnohjauksen kuluessa.

Ota yhteyttä »

 


Konsultaatio

Työnohjaus on sopimuksellinen ja määräaikainen prosessi, joka voidaan toteuttaa myös konsultatiivisena prosessina. Tapaamiset ovat yleensä 3-4 viikon välein asiakkaan työpaikalla tai työnohjaajan toimitilassa. Kokonaisen työyhteisön työnohjauksessa esimies on myös mukana.

Työyhteisön työnohjaus ja konsultaatio voi toteutua niin ikään osana laajempia työyhteisöjen muutos- ja kehittämishankkeita tai omana kokonaisuutenaan:
1. Pitkäkestoisena prosessina (1 – 3 vuotta)
2. Lyhytkestoisena prosessina (5 – 10 kertaa)
3. Yhden tai useamman kerran konsultaatioina.

Ota yhteyttä »

 


Teemalliset työnohjausryhmät

”Stressinhallinta ja ammatillisuus voimavarana –ryhmä”. Suunnattu sosiaali- ja terveysalan osaajille ja ammattiryhmille, joissa tehdään asiakastyötä. Ryhmässä työstetään ammatti-identiteettiä stressiä hallitsevampaan suuntaan. Ryhmässä työskennellään prosessissa, joka kestää vuoden (mahdollisuus jatkaa toinen vuosi). Tapaamiset ovat kerran kuussa ja työskentelyaika 2h kerrallaan. Ryhmään mahtuu max 5hlö.

 

Ota yhteyttä »

 


Työhyvinvointia koskevia julkaisuja

Katso lista julkaisuista »

Kaskisaari, Marja: (2002) Työuupumuksen yhteys työelämän sukupuolistaviin rakenteisiin. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Raportteja -sarja N:o. 269. Helsinki. Stakes. 2002.

Kaskisaari, Marja (2004) Yhteiskuntakriittinen näkökulma työuupumustutkimukseen. Työelämän tutkimus 1/04.

Kaskisaari, Marja & Korvajärvi, Päivi (2005) Sukupuolisisältöä sosiaaliseen pääomaan? Työelämän tutkimus 3/05.

Kaskisaari, Marja (2004) Nuorten lesbojen ja bi-naisten työssä jaksaminen. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Työministeriö. Sarja tutkimukset ja selvitykset no 11, 2004.

Kaskisaari, Marja (2004) Työstä uupunut: kärsimyksen modaalisuus. Teoksessa Jokinen, Eeva & Kaskisaari, Marja & Husso, Marita (toim.) Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino.

Kaskisaari, Marja (2005) Luottamus sosiaalisena rakenteena. Näkökulmana työuupumus ja käsitteen feministinen kritiikki. Teoksessa Jokivuori, Pertti (toim.) Sosiaalisen pääoman kentät. Minerva. Jyväskylä.

Julkunen, Raija & Kaskisaari, Marja & Rikala, Sanna & Virkki, Tuija (2006) Valta ja haavoittuvuus työelämän luottamusrakenteissa. Jokivuori & Latva-Karjanmaa & Ropo (toim.) Työministeriön julkaisuja, työpoliittinen tutkimus 309.

Kaskisaari, Marja & Rikala, Sanna (2006) Through Lack of Equivalence to Recognition: Making Sense of Burnout. In Litvack, Aubrey (ed.) Making Sense Of: Stress, Humor & Healing. Probing the Boundaries vol 28. Inter-Disciplinary Press. Oxford, UK. http://www.inter-disciplinary.net/publishing/idp/eBooks/shhindex.htm

Marja Kaskisaari (2007) Qualitative Inquiry of Professional Burnout within Life Span Approach. 8th Conference of the European Sociological Association Conflict, Citizenship and Civic Society, Glasgow, 3-7 Sept 2007.

Kaskisaari, Marja (2010) Low-access Exercise for All through a Global Shindo Programme. Teoksessa Kallio, Jouni & Avela, Janne & Konulainen, Jyrki (eds.) 13th World Sport for All Congress. 14-17 June 2010 Jyväskylä, Finland. Book of Abstracts. LIKES Research Reports on Sport and Health 235, Jyväskylä.

Kaskisaari, Marja (2003) Moderni luottamus ja hyvää tekevä työ. Kulttuurintutkimus vol 20, no 3, 67-69.

Kaskisaari, Marja (2005) Sosiaalista pääomaa diakonissayhteisössä. Työelämän tutkimus 3/05, 208-210.

Kaskisaari, Marja (2004) Tunteiden käsittelyä vanhustyössä. Gerontologia vol 18, no 3, 228-229.